و بعد نقطه سر خط چشم من بگذار

و مطمئن شو صدايم نمی شود تکرار

که دست های تو در من گره نخواهد خورد

پياده روی بريده، فلش به چپ!ديوار!

از اين مسير مه آلوده سهم من گريه

تو دست از سر ترديد شانه ام بردار!

ميان من و خودت خط فاصله! ويرگول

سکوت...لحن پرانتز... جسارت اخطار!

 

تو در گيومه« مرا» منحصر به خود کردی

دچار ضابطه ی پر کشيدن از ديوار...

/ 0 نظر / 13 بازدید