سلام .حالتون چطوره؟ ميهمان من باشيد با يه غزل ديگه از خودم .

به اعتقاد من درخت حرف می زند

پرنده شاعرست با دليل مستند!

و رود خانه موج ميکشد شبانه تا

که ماه را به پای بسترش بياورد!

چنان که باد دشت را؛که موج صخره را

بغل کشيده؛چشمهام ابر می شود...

و قطره قطره می وزد به سرزمين تو

دو تن ميان مه به بوسه شعله ميکشد.

...

پرنده ميشود  به لانه فکر ميکنم

به چار فصل پوستم پناه می برد

تو هيچ وقت عاشق پرنده بوده ای؟؟؟

که گريه ات بگيرد از غروب...بهت رد

 ـ شدن مچاله ات کند...

به اعتقاد من پرنده شاعرست...