مرده ها  برای این می آیند که بروند.

ما برای سوگ.

پشت پرده، انتظار باران را

آه می کشم

حتی اگر تمام ابرها بالای سرم جمع شوند

باز سرزمینی نارسم.

ترک هایم چفت نمی شود.

از کجا آمده بودی

که هوای تنت

استوای زمین بود؟