سلام

يه مدتيه نيستم .

چرا وقتی که آدم تنها ميشه غم و غصه اش قد يه دنيا ميشه؟

راستی يه خبر و اينکه مهدی زارعی کتابش به بازار اومده با اسم سنگ قبری برای تو

حتمن بخونيدش

من ديگه برم